Nové verze učebnic jsou na serveru www.realisticky.cz , změnte prosím vaše odkazy na novou adresu. Na těchto stránkách již nebudou prováděny žádné změny (ani opravovány chyby). Děkujeme.

::   Učebnice fyziky pro gymnázia   ::

Učebnice je zatím v rozpracované podobě.

Učebnice neprošla jazykovou opravou. Určitě obsahuje hodně pravopisných chyb a překlepů, za které se autor upřímně stydí, ale vzhledem k časovému tlaku, ve kterém učebnice vzniká, je není schopen dostatečně pozorně vyhledávat.

K většině hodin náleží tři odkazy:
1.2.1 Síly I příklady výsledky
Odkaz na kompletní text hodiny. Vše, co potřebují ti, kteří studují samostatně. Zadání příkladů na promítání projektorem pro učitele, kteří používají učebnici pro výuku. Text učebnice zkrácený a zhuštěný tak, aby se vešel na dvě strany A4. Pokud si tento soubor oboustraně vytisknete, získáte šikovný "tahák" s řešeními a postupem. Opět určeno učitelům.

1. Mechanika

1.1 Kinematika

1.1.2 Fyzikální veličiny, jednotky příklady
1.1.3 Převody jednotek příklady
1.1.4 Měření pohybu, změna veličiny příklady
1.1.5 Rychlost příklady
1.1.6 Rovnoměrný pohyb I příklady pohyb autíčka - naměřené hodnoty
1.1.7 Rovnoměrný pohyb II příklady
1.1.8 Rovnoměrný pohyb III příklady
1.1.9 Rovnoměrný pohyb IV příklady
1.1.10 Rovnoměrný pohyb V příklady
1.1.11 Rovnoměrný pohyb VI příklady
1.1.12 Poskakující míč příklady pohyb míče - naměřené hodnoty
1.1.13 Zrychlení příklady
1.1.14 Rovnice rovnoměrně zrychleného pohybu příklady
1.1.15 Rovnoměrně zrychlený pohyb v příkladech I příklady
1.1.16 Rovnoměrně zrychlený pohyb v příkladech II příklady
1.1.17 Rovnoměrně zrychlený pohyb v příkladech III příklady
1.1.18 Rovnoměrně zrychlený pohyb v příkladech IV příklady
1.1.19 Rovnoměrně zrychlený pohyb v grafech příklady
1.1.22 Vztahy mezi veličinami popisujícími pohyb příklady výsledky
1.1.23 Souřadnice příklady výsledky
1.1.24 Vektory I příklady
1.1.25 Vektory II příklady
1.1.26 Znaménka příklady

1.2 Dynamika

1.2.1 Síly I příklady výsledky
1.2.2 Síly II příklady výsledky
1.2.3 1. Newtonův zákon příklady výsledky
1.2.4 2. Newtonův zákon I příklady výsledky
1.2.5 2. Newtonův zákon II příklady výsledky
1.2.6 2. Newtonův zákon III příklady výsledky
1.2.7 3. Newtonův zákon I příklady výsledky
1.2.8 3. Newtonův zákon II příklady výsledky
1.2.9 Tahové a tlakové síly příklady výsledky
1.2.10 Tření, valivý odpor I příklady výsledky
1.2.11 Tření, valivý odpor II příklady výsledky
1.2.12 Nakloněná rovina I příklady výsledky
1.2.13 Nakloněná rovina II příklady výsledky
1.2.14 Hybnost, impulsová věta příklady výsledky
1.2.15 Zákon zachování hybnosti I příklady výsledky
1.2.16 Zákon zachování hybnosti II příklady výsledky

1.3 Pohyb po kružnici

1.3.1 Pohyb po kružnici příklady výsledky
1.3.2 Rovnoměrný pohyb po kružnici I příklady výsledky
1.3.3 Rovnoměrný pohyb po kružnici II příklady výsledky
1.3.4 Rovnoměrně zrychlený pohyb po kružnici příklady výsledky
1.3.5 Dynamika pohybu po kružnici I příklady výsledky
1.3.6 Dynamika pohybu po kružnici II příklady výsledky

1.5 Mechanická práce a mechanická energie

1.5.1 Mechanická práce I příklady výsledky
1.5.2 Mechanická práce II příklady výsedky
1.5.3 Výkon, účinnost příklady výsledky
1.5.4 Kinetická energie příklady výsledky
1.5.5 Potenciální energie příklady výsledky
1.5.6 Zákon zachování energie I příklady výsledky
1.5.7 Zákon zachování energie II příklady výsledky

1.6 Gravitační pole

1.6.1 Newtonův gravitační zákon příklady výsledky
1.6.2 Intenzita gravitačního pole příklady výsledky

1.7 Mechanika tuhého tělesa

1.7.1 Moment síly vzhledem k ose otáčení příklady

2. Molekulová fyzika a termika

2.1 Základní poznatky molekulové fyziky

2.1.1 Základní poznatky molekulové fyziky příklady
2.1.2 Vzájemné působení částic příklady
2.1.3 Modely struktury látek v různých skupenstvích příklady
2.1.4 Rovnovážný stav příklady
2.1.5 Teplota příklady
2.1.6 Relativní atomová a relativní molekulová hmotnost příklady
2.1.7 Molární veličiny I příklady
2.1.8 Molární veličiny II příklady

2.2 Vnitřní energie, práce, teplo

2.2.1 Změny vnitřní energie příklady výsledky
2.2.2 Měrná tepelná kapacita příklady výsledky
2.2.3 Kalorimetrická rovnice příklady výsledky
2.2.4 Přenos vnitřní energie příklady
2.2.5 Tepelné izolace příklady
2.2.6 První termodynamický zákon příklady

2.3 Plynné skupenství, kruhový děj

2.3.1 Ideální plyn příklady výsledky
2.3.2 Střední kvadratická rychlost příklady výsledky
2.3.3 Teplota plynu příklady výsledky
2.3.4 Tlak plynu příklady výsledky
2.3.5 Stavová rovnice ideálního plynu příklady výsledky
2.3.6 Práce plynu příklady výsledky
2.3.7 Izotermický děj příklady výsledky
2.3.8 Izochorický děj příklady výsledky
2.3.9 Izobarický děj příklady výsledky
2.3.10 Adiabatický děj příklady výsledky
2.3.11 Kruhový děj s plynem příklady výsledky
2.3.12 Druhý termodynamický zákon příklady výsledky
2.3.13 Tepelné stroje I příklady výsledky
2.3.14 Tepelné stroje II příklady výsledky

2.4 Pevné skupenství

2.4.1 Krystalické a amorfní látky příklady údaje poznámky
2.4.2 Ideální krystalová mřížka příklady výsledky
2.4.3 Reálný krystal, Typy vazeb příklady výsledky
2.4.4 Deformace, normálové napětí I příklady výsledky
2.4.5 Deformace, normálové napětí II příklady výsledky
2.4.6 Hookuv zákon příklady výsledky
2.4.7 Teplotní roztažnost pevných látek příklady výsledky

2.5 Kapalné skupenství

2.5.1 Povrchová síla, povrchové napětí příklady výsledky
2.5.2 Jevy způsobené povrchovým napětím příklady výsledky
2.5.3 Kapilární jevy příklady výsledky
2.5.4 Objemová roztažnost kapalin příklady výsledky

2.6 Změny skupenství

2.6.1 Tání a tuhnutí I příklady výsledky
2.6.2 Tání a tuhnutí II příklady výsledky
2.6.3 Vypařování, var příklady výsledky
2.6.4 Kapalnění, sublimace, desublimace příklady výsledky
2.6.5 Výměny tepla při změnách skupenství příklady výsledky
2.6.6 Sytá pára příklady výsledky
2.6.7 Fázový diagram příklady výsledky

3. Mechanické kmitání a vlnění

3.2 Mechanické vlnění

3.2.2 Rovnice postupného vlnění příklady

4. Elektřina a magnetismus

4.1 Elektrostatika

4.1.1 Elektrický náboj příklady
4.1.2 Coloumbův zákon příklady
4.1.3 Permitivita prostředí příklady
4.1.4 Elektrické pole příklady
4.1.5 Práce v elektrickém poli příklady
4.1.6 Elektrický potenciál příklady
4.1.7 Rozložení náboje na vodiči příklady
4.1.8 Látky v elektrickém poli příklady výsledky
4.1.9 Kapacita vodiče, kondenzátory příklady
4.1.10 Technické kondenzátory, energie kondenzátorů příklady
4.1.11 Paralelní zapojení kondenzátorů příklady
4.1.12 Sériové zapojení kondenzátorů příklady
4.1.13 Složitější zapojení kondenzátorů příklady

4.2 Elektrický proud

4.2.1 Elektrické obvody (cvičení) - zadání
4.2.2 Elektrický proud příklady
4.2.3 Přeměny energie v elektrickém obvodu příklady
4.2.4 Elektronické souučástky (cvičení) - zadání
4.2.5 Měření elektrického napětí a proudu (cvičení) - zadání
4.2.6 VA charakteristika (cvičení) - zadání
4.2.7 Odpor kovového vodiče - Ohmův zákon příklady výsledky
4.2.8 Závislost elektrického odporu na rozměrech příklady
4.2.9 Závislost odporu kovového vodiče na teplotě příklady
4.2.10 Dělení napětí a proudu v elektrickém obvodu (cvičení) zadání
4.2.11 Ohmův zákon pro uzavřený obvod příklady
4.2.12 Spojování rezistorů I příklady
4.2.13 Spojování rezistorů II příklady příklady s výsledky
4.2.14 Regulace proud a napětí reostatem a potenciometrem příklady
4.2.16 Konstrukce voltmetru a ampérmetru příklady výsledky
4.2.17 Kirhoffovy zákony příklady výsledky
4.2.18 Řešení elektrických sítí pomocí Kirhoffových zákonů příklady výsledky
4.2.19 Práce a výkon elektrického proudu příklady výsledky

4.3. Polovodiče a základy elektroniky

4.3.1 VA charakteristika polovodičové diody, termistor, fotorezistor (cvičení)
4.3.2 Vlastní polovodiče příklady
4.3.3 Příměsové polovodiče příklady
4.3.4 Polovodičová dioda příklady
4.3.5 Tranzistor příklady
4.3.6 Usměrňovač, zesilovač (cvičení)

4.4 Vedení proudu v kapalinách a plynech

4.4.1 Vedení proudu v kapalinách - elektrolýza příklady
4.4.2 Faradayovy zákony elektrolýzy příklady
4.4.3 Galvanické články příklady
4.4.4 Voltampérová charakteristika elektrolytu (cvičení)
4.4.5 Nesamostatný výboj v plynu příklady
4.4.6 Samostatný výboj plynu příklady
4.4.7 Katodové záření, elektronky příklady

4.5 Magnetické pole

4.5.1 Magnety, magnetické pole příklady
4.5.2 Magnetické pole vodiče s proudem příklady
4.5.3 Magnetická síla příklady
4.5.4 Magnetická indukce příklady
4.5.5 Magnetické působení rovnoběžných vodičů příklady
4.5.6 Částice s nábojem v magnetickém poli příklady
4.5.7 Magnetické vlastnosti látek příklady
4.5.8 Elektromagnetická indukce příklady
4.5.9 Vznik střídavého proudu příklady
4.5.10 Lenzův zákon příklady
4.5.11 Vlastní indukce příklady

4.6 Střídavý proud

4.6.1 Střídavý proud příklady
4.6.2 Odpor v obvodu střídavého proudu příklady
4.6.3 Kondenzátor v obvodu střídavého proudu příklady
4.6.4 Cívka v obvodu střídavého proudu příklady
4.6.5 Složený sériový RL obvod střídavého proudu příklady
4.6.6 Složený sériový RLC obvod střídavého proudu příklady
4.6.7 Výkon střídavého proudu v obvodu s odporem příklady
4.6.8 Výkon střídavého proudu v obvodu s impedancí příklady

4.7 Elektřina a magnetismus v praxi

4.7.1 Třífázová soustava střídavého napětí příklady
4.7.2 Elektromotory příklady
4.7.3 Transformátor příklady
4.7.4 Elektromagnetické kmitání, oscilační obvod příklady
4.7.5 Maxwellovy rovnice a elektromagnetické vlnění příklady
4.7.6 Analogové a digitální zachycení skutečnosti příklady
4.7.7 Přenos signálu pomocí radiových vln příklady
4.7.8 Elektronické přístroje příklady
4.7.9 Bezpečnost při styku s elektřinou příklady

5. Optika

5.1 Šíření světla

5.1.1 Světlo, šíření světla příklady
5.1.2 Odraz světla příklady
5.1.3 Lom světla příklady
5.1.4 Úplný odraz světla příklady

5.2 Optická zobrazení

5.2.1 Vznik obrazu, dirková komora příklady
5.2.2 Rovinné zrcadlo příklady
5.2.3 Duté zrcadlo I příklady
5.2.4 Duté zrcadlo II příklady
5.2.5 Vypuklé zrcadlo příklady
5.2.6 Čočky příklady
5.2.7 Zobrazení spojkou I příklady
5.2.8 Zobrazení spojkou II příklady
5.2.9 Zobrazení rozptylkou příklady
5.2.10 Oko příklady
5.2.11 Lupa a mikroskop příklady
5.2.12 Dalekohledy příklady
5.2.13 Fotoaparát příklady

5.3 Vlnové vlastnosti světla

5.3.1 Disperze světla, barvy příklady
5.3.2 Interference světla, koherentní záření příklady
5.3.3 Interference na tenké vrstvě příklady
5.3.4 Využití interference na tenké vrstvě v praxi příklady
5.3.5 Ohyb světla na překážkách
5.3.6 Ohyb světla na mřížce příklady
5.3.7 Polarizace světla příklady

5.4 Elektromagnetické záření

5.4.1 Elektromagnetické záření příklady
5.4.2 Spektrální analýza, záření černého tělesa příklady
5.4.3 Rádiové vlny a mikrovlny příklady
5.4.4 Optické záření příklady
5.4.5 Rentgenové a gama záření
5.4.6 Radiometrické a fotometrické veličiny příklady

6. Moderní fyzika

6.1 Úvod do speciální teorie relativity (STR)

6.1.1 Čas a prostor v klasické fyzice příklady
6.1.2 Postuláty STR, relativita současnosti příklady
6.1.3 Dilatace času příklady
6.1.4 Kontrakce délek příklady
6.1.5 Lorentzovy transformace a skládání rychlostí příklady
6.1.6 Dynamika v STR příklady
6.1.7 Paradoxy STR, Obecná teorie relativity
Poslední změna 23. 4. 2010
Ucebnice.Krynicky.CZ